Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 2544/SGDDT-TCCB, ngày 09 tháng 12 năm 2020 V/v đôn đốc nộp báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021

Kính gửi:

  • Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục; Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 5238/BGDĐT-VP ngày 03/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc nộp báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định:

  1. Rà soát dữ liệu và thực hiện chức năng báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021 (Đính kèm danh sách các đơn vị chưa báo cáo theo quy định).
  2.  Yêu cầu các trường phổ thông có nhiều cấp học thực hiện lấy biểu mẫu thống kê số liệu báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2020-2021 cho từng cấp học và thực hiện chức năng báo cáo cho từng cấp học (kể cả cấp học không có số liệu).

Theo yêu cầu của Bộ GDĐT, các Sở GDĐT phải hoàn thành việc báo cáo trước ngày 10/12/2020; Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện để kịp báo cáo hạn định.

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo quy định./.

(Đính kèm công văn 5238/BGDĐT-VP ngày 03/12/2020).

File đính kèm: Download

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...