Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 26/SGDDT-GDTrHTX, ngày 07 tháng 01 năm 2020 V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết chuyên môn học kì I năm học 2019-2020

Kính gửi:

                 - Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;

                 - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;

                 - Giám đốc trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 27/08/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Thực hiện Công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Công văn số 3920/BGDĐT-GDTX, ngày 30/8/2019 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX; Công văn số 1828/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020; Công văn số 1910/SGDĐT-GDTrH-TX ngày 27/9/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX; Công văn số 2186/SGDĐT-GDTrHTX ngày 5/11/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kì I năm học 2019-2020;

Để có cơ sở báo cáo Bộ GDĐT, chuẩn bị tốt cho công tác sơ kết chuyên môn học kì I và định hướng cho công tác chuyên môn trong học kì II năm học 2019-2020, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị báo cáo sơ kết về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trong học kì I (theo đề cương báo cáo và các phụ phục đính kèm).

Các đơn vị điền đầy đủ các thông tin số liệu trong biểu mẫu số liệu (đính kèm); Nộp báo cáo, biểu mẫu về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH); file mềm báo cáo và các biểu mẫu gửi về địa chỉ email: hungvt@sogddt.baria-vungtau.gov.vn trước 14g00 ngày 15/01/2020.

Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc./.

[- Khối phòng GDĐT: báo cáo theo “de cuong bao cao THCS, THPT; phu luc khoi PGDDT; phu luc GDTX PGDDT”;

- Khối Trung tâm GDTX: báo cáo theo “de cuong bao cao GDTX, phu luc GDTX 1, phu luc GDTX 3”;

- Khối trường THPT: báo cáo theo “de cuong bao cao THCS, THPT, phu luc THPT”;

File đính kèm: Download

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5