Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1002a/PGDĐT về việc tổng hợp danh sách học sinh thuộc đối tượng miễn giảm học ph...

          Số: 1002a/PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 01 tháng 12 năm 2016

V/v Tổng hợp danh sách học sinh
thuộc đối tượng miễn giảm học phí
học kỳ 2 năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Các trường mầm non, THCS công lập trực thuộc
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: