Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
992/PGDĐT về việc thanh lý tài sản năm 2016

           Số: 992/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 30 tháng 11 năm 2016

V/v: Thanh lý tài sản năm 2016


Kính gửi: Các trường học trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: