Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
946/PGDĐT về việc kiểm tra, thẩm định trường Tiểu học Kim Dinh đạt chuẩn quốc gi...

        Số: 946/PGDĐT                           Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2016

V/v kiểm tra, thẩm định trường Tiểu
học Kim Dinh đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1 năm học 2016 - 2017Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Dinh
Tài Liệu Kèm Theo: