Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
941/PGDĐT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi ...

       Số: 941/PGDĐT                              Bà Rịa, ngày 18 tháng 11 năm 2016

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức hội thi
giáo viên chủ nhiệm giỏi thành phố, cấp
Tiểu học năm học 2016 - 2017Kính gửi: Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: