Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
923/KH-GDĐT Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hàn...

         Số: 923/KH-PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 11 tháng 11 năm 2016


KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành
chính trong ngành Giáo dục thành phố Bà Rịa, giai đoạn 2016-2020
Tài Liệu Kèm Theo: