Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
917/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một...

              Số: 917/KH-PGDĐT                                   Bà Rịa, ngày 10 tháng 11 năm 2016KẾ HOẠCH
Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học
Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT
Tài Liệu Kèm Theo: