Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
898/PGDĐT về việc tiếp tục thực hiện chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng c...

         Số: 898/PGDĐT                                 Bà Rịa, ngày 03 tháng 11 năm 2016

V/v: tiếp tục thực hiện chấn chỉnh
công tác thu, quản lý, sử dung các
khoản thu và đóng góp tự nguyện
trong các cơ sở giáo dục công lập


Kính gửi: Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tài Liệu Kèm Theo: