Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
892/KH-PGDĐT kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn...

           Số: 892/KH-PGDĐT                              Bà Rịa, ngày 01 tháng 11 năm 2016


KẾ HOẠCH
PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
GIAI ĐOẠN 2016-2020
Tài Liệu Kèm Theo: