Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
819/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn triển khai sử dụng hệ thống phần mềm quản lí dữ l...

819/KH-PGDĐT                             Bà Rịa, ngày 07 tháng 10 năm 2016


KẾ HOẠCH
Tập huấn triển khai sử dung hệ thống phần mềm
Quản lí dữ lieu trường tiểu học, năm học 2016 - 2017
Tài Liệu Kèm Theo: