Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
649/PGDĐT V/v: tham dự hội nghị triên khai trực tuyến Hướng dẫn nhiệm vụ năm học...

  Số: 649/PGDĐT                                                Bà Rịa, ngày 05 tháng 9 năm 2016
V/v: tham dự hội nghị triên khai trực tuyến
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017
cấp tiểu học, cấp tỉnh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: