Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 3416/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét t...

  Số: 3416/QĐ-UBND                                      Bà Rịa, ngày 18 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Quyết định ban hành quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các 
khối thi đua thuộc ngành Giáo dục thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: