Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
493/PGDĐT V/v cử CBQL và GV lóp 4 tham dự tập huấn theo mô hình trường học mới c...

    Số: 493/PGDĐT                                           Bà Rịa, ngày 12 tháng 7 năm 2016
V/v cử cán bộ quản lý và giáo viên lóp 4
tham dự tập huấn dạy học theo mô hình
trường học mới cấp tỉnh, năm học 2016-2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: