Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
455/KH-PGDĐT Kế hoạch tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới cấp Tiểu học ...

    Số: 455/KH-PGDĐT                                         Bà Rịa, ngày 29 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới cấp Tiểu học
Năm học 2016-2017

Tài Liệu Kèm Theo: