Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
415/PGDDT V/v: triển khai việc nộp sản phẩm, thuyết minh đề tài dự Cuộc thi sáng...

 Số: 415/PGDDT                                        Bà Rịa, ngày 14 tháng 06 năm 2016
V/v: Triển khai việc nộp sản phẩm, thuyết
trình đề tài dự thi Cuộc thi sang tạo thanh
thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh năm 2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCs:
-TH Nguyễn Thanh đằng
- THCS Lê Quang Cường
-TH Trường Sơn
Tài Liệu Kèm Theo: