Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1213/QĐ-HĐSK Quyết định công nhận sáng kiến cấp thành phố cho cán bộ, giáo viên,...

 Số:1213/QĐ-HĐSK                                       Bà Rịa, ngày 04 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sáng kiến cấp thành phố cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa năm học 2015-2016
Tài Liệu Kèm Theo: