Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
264/PGDDT V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và khen thưởng cuối năm theo Thông tư...

  Số: 264/ PGDDT                                               Bà Rịa, ngày 19 tháng 04 năm 2016
V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
và khen thưởng cuối năm học theo
    Thông tư 30, NH 2015-2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: