Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
229/PGDĐT V/v tham dự hội thảo và tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh Tiểu ...

  Số: 229/ PGDĐT                                                    Bà Rịa, ngày 05 tháng 04 năm 2016

V/v tham dự hội thảo và tập huâwn
phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Tiếu học thông qua giáo trình I-Learn
My Phonics & I-Learn Smart Start

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu Học
Tài Liệu Kèm Theo: