Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
155/PGDĐT-HĐSK.CN về việc Hội đồng SKCN tổ chức đánh giá sáng kiến của CB, GV, N...

          Số: 155/PGDĐT-HĐSK.CN                             Bà Rịa, ngày 07 tháng 3 năm 2016

V/v: Hội đồng SKCN tổ chức đánh giá
sáng kiến của CB, GV, NV ngành Giáo dục
thành phố Bà Rịa năm học 2015 - 2016Kính gửi: Các thành viên Hội đồng sáng kiến
chuyên ngành Giáo dục thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: