Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
99/PGDĐT về việc triển khai Nghị định 157/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định t...

          Số: 99/PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 16 tháng 02 năm 2016

V/v triển khai Nghị định 157/2007/NĐ-CP
của Chính phủ về quy định trách nhiệm
đối với người đứng đầu đơn vị của nhà
nước trong thi hành nhiệm vụ công vụ.Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: