Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
65/PGDĐT-TH về việc đánh giá sáng kiến của CB, GV, NV ngành Giáo dục Tp Bà Rịa n...

          Số: 65/PGDĐT-TH                             Bà Rịa, ngày 18 tháng 01 năm 2016

V/v: Đánh giá sáng kiến của
CB, GV, NV ngành Giáo dục
Tp Bà Rịa năm học 2015 - 2016
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: