Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
1051/PGDĐT về việc ủy quyền nhiệm vụ Trưởng Phòng

         Số: 1051/PGDĐT                             Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

V/v ủy quyền nhiệm vụ Trưởng Phòng                        Kính gửi:
                                         - Thành ủy Bà Rịa;
                                         - HĐND, UBND Tp. Bà Rịa;
                                         - Các trường MN, TH, THCS trực thuộc Tp Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: