Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
988/PGDĐT về việc thanh toán trợ cấp đi học năm 2015 theo Quyết định 44/2012/QĐ-...

         Số: 988/PGDĐT                           Bà Rịa, ngày 24 tháng 11 năm 2015

V/v: Thanh toán trợ cấp đi học năm 2015
theo Quyết định 44/2012/QĐ-UBND
ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng TàuKính gửi: Các trường trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: