Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
936/PGDĐT về việc lập dự toán mua sắm tài sản, thiết bị dạy học phục vụ cho năm ...

           Số: 936/PGDĐT                               Bà Rịa, ngày 05 tháng 11 năm 2015

V/v: Lập dự toán mua sắm
tài sản, thiết bị dạy học phục
vụ cho năm học 2016 - 2017


Kính gửi: Các trường trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: