Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
843/PGDĐT về việc tăng cường công tác bảo vệ tài sản và quản lý tiền mặt tại các...

          Số: 843/PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 07 tháng 10 năm 2015

V/v tăng cường công tác bảo vệ tài sản
và quản lý tiền mặt tại các trường họcKính gửi: Các trường MN, TH, THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: