Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
693/PGDĐT về việc thỏa thuận với cha mẹ học sinh đóng góp tiền cơ sở vật chất ph...

          Số: 693/PGDĐT                            Bà Rịa, ngày 21 tháng 8 năm 2015

V/v: Thỏa thuận với cha mẹ học sinh
đóng góp tiền cơ sở vật chất phục vụ
cho các lớp bán trú năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học có tổ
chức bán trú
Tài Liệu Kèm Theo: