Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
688/PGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với học sinh năm học 2015 -...

              Số: 688/PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 20 tháng 8 năm 2015

V/v: Hướng dẫn thực hiện các chế độ
đối với học sinh năm 2015-2016


Kính gửi: Các trường trực thuộc

Tài Liệu Kèm Theo: