Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
682/PGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tài chính năm học 2015 - 2016

         Số: 682/PGDĐT                             Bà Rịa, ngày 19 tháng 8 năm 2015

V/v: Hướng dẫn thực hiện công tác
tài chính năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Các trường trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: