Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
602/PGDĐT về việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch về xây dựng phong tr...

           Số: 602/PGDĐT                           Bà Rịa, ngày 21 tháng 7 năm 2015

V/v: xây dựng và triển khai thực hiện
Kế hoạch về xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về lĩnh vực
phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ năm 2015Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: