Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
438/PGDĐT về việc phổ biến Quy chế phối hợp, kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử...

         Số: 438/PGDĐT                    Bà Rịa, ngày 18 tháng 5 năm 2015

V/v: phổ biến Quy chế phối hợp, kiểm
tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông
tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản
nhà nước trên địa bàn thành phố Bà Rịa


Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: