Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
415/KH-PGDĐT Kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về lĩn...

         Số: 415/KH-PGDĐT                         Bà Rịa, ngày 06 tháng 5 năm 2015


KẾ HOẠCH
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về lĩnh vực phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2015
Tài Liệu Kèm Theo: