Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
402/PGDĐT-TH về việc mời dự họp triển khai hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua...

          Số: 402/PGDĐT-TH                       Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2015

V/v: Mời dự họp triển khai hướng dẫn
tổng kết phong trào thi đua và xét đề
nghị khen thưởng năm học 2014-2015


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: