Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
401/PGDĐT-TĐ về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và xét đề nghị khen t...

      Số: 401/PGDĐT-TĐ                     Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2015

V/v: Hướng dẫn tổng kết phong trào thi
đua và xét đề nghị khen thưởng
năm học 2014-2015


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: