Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
399/PGDĐT về việc hướng dẫn triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung đổi mới c...

          Số: 399/PGDĐT                       Bà Rịa, ngày 27 tháng 4 năm 2015

V/v: hướng dẫn triển khai tuyên
truyền, phổ biến nội dung đổi mới
căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào
tạo tại Trung tâm Văn hóa Học tập
cộng đồng


Kính gửi: Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng các xã, phường thuộc thành phố Bà Rịa
Tài Liệu Kèm Theo: