Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
200/PGDĐT về việc tổ chức công tác quy hoạch nguồn cán bộ quản lý trường học gia...

          Số: 200/PGDĐT                     Bà Rịa, ngày 24 tháng 3 năm 2015

V/v tổ chức công tác quy hoạch
nguồn cán bộ quản lý trường học
giai đoạn 2015 - 2020


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS
Tài Liệu Kèm Theo: