Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
188/PGDĐT-TH Kết luận kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động Trường tiểu...

         Số: 188/PGDĐT-TH                          Bà Rịa, ngày 23 tháng 3 năm 2015


KẾT LUẬN
Kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động
Trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh
Năm học 2014 - 2015
Tài Liệu Kèm Theo: