Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
156/PGDĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất phân bổ số lượng người ...

        Số: 156/PGDĐT                        Bà Rịa, ngày 12 tháng 3 năm 2015

V/v báo cáo tình hình thực hiện
và đề xuất phân bổ số lượng người làm
việc chính thức năm học 2015-2016Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: