Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
152/PGDĐT về việc lập kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị năm học...

         Số: 152/PGDĐT                        Bà Rịa, ngày 09 tháng 3 năm 2015

V/v: lập kế hoạch tu sửa cơ sở
vật chất trường học chuẩn bị
năm học 2015 - 2016


Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: