Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
92/PGDĐT về việc lập dự toán mua sắm tài sản năm 2015

         Số: 92/PGDĐT                       Bà Rịa, ngày 05 tháng 2 năm 2015

V/v: Lập dự toán mua sắm
tài sản năm 2015


Kính gửi: Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tài Liệu Kèm Theo: