Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
40/QĐ-HĐSK Quyết định công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2014-2015 cho cá...

          Số: 40/QĐ-HĐSK                       Bà Rịa, ngày 07 tháng 01 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
Công nhận sáng kiến cấp thành phố năm học 2014-2015
cho các giáo viên đạt giải trong cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử
E-learning cấp Tỉnh năm học 2013-2014
Tài Liệu Kèm Theo: