Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
980/PGDĐT về việc đăng ký nhu cầu xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào ...

       Số: 980/PGDĐT              Bà Rịa, ngày 31 tháng 12 năm 2014

V/v đăng ký nhu cầu xét tuyển
viên chức sự nghiệp giáo dục và
đào tạo năm học 2014-2015


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
Tài Liệu Kèm Theo: