Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
831/PGDĐT về việc cử đại biểu tham dự hội thảo "Dạy chữ, dạy người, dạy nghề..."

          Số: 831/PGDĐT                 Bà Rịa, ngày 10 tháng 11 năm 2014

V/v cử đại biểu tham dự hội thảo
"Dạy chữ, dạy người, dạy nghề..."


Kính gửi: - Ban Thường vụ CĐGD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCSTài Liệu Kèm Theo: