Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
110/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 về công tác văn thư

Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư.

Công tác văn thư được quy định bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản và tài liệu, quản lý và sử dụng con dấu, được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội - nghề nghiệp, kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

 

 

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ
số 110/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 về công tác văn thư

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức).

2. Công tác văn thư quy định tại Nghị định này bao gồm các công việc về soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư.

Tài Liệu Kèm Theo: