Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Nghị định của chính phủ Số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001

Nghị định của chính phủ Số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001
                                 Về quản lý và sử dụng con dấu

 

                                                Chính phủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH :

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Con dấu được sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan, tổ chức) và một số chức danh nhà nước. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước. Con dấu được quản lý theo quy định của Nghị định này.

Tài Liệu Kèm Theo: