Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
763/PGDĐT về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dụ...

        Số: 763/PGDĐT               Bà Rịa, ngày 24 tháng 10 năm 2014

V/v: Tiếp tục chấn chỉnh tình trạng
lạm thu trong các cơ sở giáo dục
năm học 2014 - 2015


Kính gửi: Các trường trực thuộc
Tài Liệu Kèm Theo: