Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
760/PGDĐT về việc gửi danh sách giáo viên, nhân viên đi học thực tế đề nghị ra q...

        Số: 760/PGDĐT                 Bà Rịa, ngày 23 tháng 10 năm 2014

V/v gửi danh sách giáo viên,
nhân viên đi học thực tế đề
nghị ra quyết định


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS và Mầm non
Tài Liệu Kèm Theo: