Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 775/PGDĐT V/v tăng cường quản lý, kiểm tra rà soát chấn chỉnh trong các cơ ...

Số: 775/PGDĐT                                             Bà Rịa, ngày 01 tháng 11 năm 2018

V/v tăng cường quản lý, kiểm tra

rà soát chấn chỉnh trong các cơ sở

giáo dục mầm non.

                                    Kính gửi:

-  Hiệu trưởng các trường MN, tư thục;

-  Chủ cơ sở các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.


Tài Liệu Kèm Theo: