Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 683/KH-PGDĐT Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2018 –...

Số: 683/KH-PGDĐT                             Bà Rịa, ngày  03   tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2018 – 2019


Tài Liệu Kèm Theo: