Chào mừng đến với website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bà Rịa
Số: 676/PGDĐT, V/v triển hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm họ...

Số: 676/PGDĐT                                                         Bà Rịa ngày 02 tháng 10 năm 2018

V/v triển hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

Công nghệ thông tin năm học 2018-2019

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trực thuộc trên địa bàn Tp. Bà Rịa


Tài Liệu Kèm Theo: